Ook tijdens de coronacrisis blijft DENY logistics bereikbaar. Meer info

   

  ALGEMENE VOORWAARDEN

   

   

  Artikel 1: Algemeen

   

  Volgende bepalingen zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Deny, voorzover niet anders wordt bepaald in een schriftelijke overeenkomst met de klant of in onderstaande algemene of bijzondere voorwaarden warehouse, customs of expedition:

  Deze voorwaarden worden op eerste verzoek toegezonden.

   

  Artikel 2: Uitvoering van orders

   

  De klant bezorgt aan Deny tijdig alle informatie die noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Deny is niet verplicht de juistheid van de gegeven informatie en/of documenten te controleren (zoals o.m. gewicht, hoeveelheid, adres, waarde,…) en zij is niet aansprakelijk voor welke schade ook ten gevolge van verkeerde of laattijdige informatie of het ontbreken ervan. Bovendien heeft Deny recht op vergoeding van alle meerkosten die er het gevolg van zijn. Voor zover mogelijk wordt rekening gehouden met de wensen van de opdrachtgever met betrekking tot tijdstip en duur van de uitvoering, maar hieromtrent wordt door Deny geen enkele garantie verstrekt.

   

  Artikel 3: Verpakking van de goederen

   

  Goederen moeten op een deugdelijke en adequate manier verpakt zijn, zodat zij op een vlotte en veilige wijze behandeld kunnen worden. Schade die het gevolg is van een ondeugdelijke verpakking of de aard van de goederen zelf, valt ten laste van de klant, zelfs indien Deny deze goederen heeft aanvaard zonder opmerkingen. Goederen die aangeleverd worden op palletten die omwille van hun staat of kwaliteit, naar het oordeel van Deny niet voldoen om veilig gestockeerd of vervoerd te worden, zullen door Deny verplaatst worden op andere palletten. Hiervoor zal een vergoeding aangerekend worden van 35€ per pallet.

   

  Artikel 4: Douaneformaliteiten

   

  Deny staat enkel in voor de douaneformaliteiten ingeval van uitdrukkelijk en geschreven opdracht vanwege de klant. Bij gebrek aan dergelijke opdracht kan Deny op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor het ontbreken van documenten of voor de onjuistheid van documenten opgemaakt door anderen of voor het niet vervullen van bepaalde verplichtingen ter zake.

   

  Artikel 5: Aansprakelijkheid

   

  Deny is als dienstverlener enkel gebonden door een middelenverbintenis. Zij is enkel aansprakelijk voor de schade die het directe gevolg is van fouten of verzuimen door haar begaan in de uitvoering van haar opdracht en steeds beperkt tot de in art. 28 van de Belgische expeditievoorwaarden voorziene maximumgrenzen (maximum 5 € per beschadigd kg brutogewicht en maximaal 25.000 € per opdracht), ook voor schade aan de goederen tijdens de opslag. Deny draagt in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid voor goederen die zij door om het even welke omstandigheid verplicht wordt in bewaring te nemen, doch waarvoor zij geen instructies heeft ontvangen.

   

  Artikel 6: Verzekering

   

  Een verzekering (brand, all-risk,…) wordt door Deny slechts afgesloten mits uitdrukkelijk en geschreven opdracht. Indien er ons geen opdracht tot verzekeren werd gegeven, zijn wij gerechtigd te veronderstellen dat alle risico’s die aan het vervoer en de opslag van de goederen verbonden zijn, door andere betrokken partijen (vb. de klant zelf, zijn klant of zijn leverancier, …) verzekerd werden. De klant dient er over te waken dat in de verzekeringsvoorwaarden bedongen wordt dat de verzekeraars geen enkel recht van verhaal hebben tegenover ons. Deny is niet aansprakelijk voor gevallen van beschadiging, verlies of vertraging waarvoor de klant een verzekering kan sluiten of afgesloten heeft. In voorkomend geval is de klant ertoe gehouden in de verzekeringspolis te bedingen dat alle verhaal van de verzekeraars op BVBA Deny is uitgesloten.

   

  Artikel 7: Prijzen

   

  Bij gebreke van uitdrukkelijke bepaling zijn de overeengekomen prijzen met betrekking tot het magazijn (stockage, handelingen, …) en/of met betrekking tot de douaneactiviteiten geldig voor het lopende kalenderjaar. Prijzen voor transport zijn geldig voor de opdracht waarvoor zij werden gegeven. Prijzen voor regelmatige opdrachten kunnen steeds worden gewijzigd, tenzij in een afzonderlijke overeenkomst anders wordt overeengekomen. Prijzen kunnen evenwel te allen tijde aangepast worden in geval van belangrijke stijgingen van de lonen en/of materiaalkosten Douane- en accijnsrechten, kosten voor weging, bemonstering, douanecontrole, telling en herstelling, extrakosten voor behandeling, extrakosten voor tijdelijke opslag worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen in de opgegeven prijzen.

   

  Artikel 8: Betaling

   

  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar op de zetel van Deny binnen de 30 dagen na factuurdatum. Deny is evenwel steeds en te allen tijde gerechtigd contante betaling te eisen alvorens haar prestaties uit te voeren en dit zonder opgave van redenen. Bij geheel of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag is de klant een intrest verschuldigd a rato van 10% en dit van rechtswege zonder enige ingebrekestelling, alsook een forfaitaire verhoging van 15% met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2000 EUR. 

  De klant gaat er mee akkoord dat alle aan Deny toevertrouwde goederen gelden als pand voor alle betalingsverplichtingen die zouden bestaan in hoofde van de klant. Bij niet betaling van één of meerdere facturen, zal Deny het recht hebben de goederen onder zich te houden totdat volledig betaling is uitgevoerd en dit ongeacht de opdracht waarop de factuur betrekking heeft.

   

  Artikel 9 : Klachten

   

  Geen enkele klacht wordt aanvaard die niet binnen de acht dagen na afloop van de betreffende opdracht schriftelijk en gemotiveerd werd overgemaakt aan Deny.

   

  Artikel 10: Beëindiging van de overeenkomst

   

  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de overeenkomst slechts beëindigd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden. De beëindiging dient steeds schriftelijk te gebeuren. Bij niet respecteren van deze opzeggingstermijn, is Deny gerechtigd een schadevergoeding te vorderen die overeenstemt met drie maal de gemiddelde maandomzet die over de laatste twaalf maanden werden gerealiseerd. Deny is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of desgevallend de overeenkomst te beëindigen zonder enige vorm van schadevergoeding voor de klant, indien de klant in ernstige mate niet aan zijn verplichtingen voldoet.

  In ieder geval is Deny daartoe gerechtigd:

  • In geval van gerechtelijk akkoord of faillissement of andere tekenen die wijzen op een gebrek aan kredietwaardigheid bij de klant
  • In geval er ernstige twijfel is dat de klant zijn verplichtingen zal nakomen en de klant weigert zekerheid te stellen.
  • Bij de minste twijfel van wettelijke fraude in hoofde van de klant of andere partijen waarmee hij samenwerkt.

   

  Artikel 11: Geschillen

   

  Elke geschil valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk.

   

   

  BIJZONDERE VOORWAARDEN WAREHOUSE

   

   

  Artikel 1: Toepassingsgebied

   

  Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor zover niet anders werd overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

   

  Artikel 2: Milieuvergunning / wettelijke bepalingen

   

  Deny kan enkel goederen aanvaarden die in overeenstemming zijn met de milieuvergunning. Deze goederen, alsook hun verpakking moeten voldoen aan alle erop van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, meer in het bjizonder de milieu, veiligheids- en gezondheidsbepalingen.

   

  Artikel 3: formaliteiten en voorwaarden bij aankomst

   

  3.1. De goederen moeten minstens 24 uur op voorhand aangemeld worden, zodat de goederen bij aankomst kunnen gecontroleerd worden op aard en kwantiteit. Bij laattijdige aanmelding kan Deny niet aansprakelijk gesteld worden voor enige tekorten of verschillen op de levering.

  3.2. De goederen worden op een eenduidige manier aangemeld, door middel van goederenspecificatie, eventueel lotnummer en of transportreferentie of losreferentie. Deze vorm van aanmelding is vrij door de klant te bepalen en wordt voorafgaandelijk vastgelegd.

  3.3. Aanleveringen door derde transporteurs kunnen gebeuren tussen 7.30h ’s morgens en 15.00h ’s avonds, voor zover geen andere bepalingen ter zake werden opgenomen in het contract. Wijzigingen hierop kunnen worden toegestaan, mits zij voorafgaand worden aangevraagd. Eventuele hieraan verbonden meerkosten vallen ten laste van de klant. Indien Deny minstens 24 uur op voorhand op de hoogte is van dag en uur van aanlevering en voor zover de chauffeurs zich binnen het half uur na het afgesproken tijdstip aanmeldt, verbindt Deny zich er toe het lossen te zullen aanvangen binnen het half uur na aankomst van de chauffeur. In alle andere gevallen kan Deny dit niet garanderen en kan zij nooit gehouden worden tot het betalen van wachturen.

  3.4. Niet vooraf aangemelde goederen zullen gelost worden, maar de handelingskosten zullen dubbel aangerekend worden.

  3.5. Tijdens het lossen wordt de verpakking van de goederen gecontroleerd. Indien er beschadigingen zijn aan de goederen, die niet afkomstig zijn door slechte behandeling van onze diensten, worden er foto’s genomen en worden deze ten spoedigste aan de klant bezorgd. Er wordt hiervoor een dossierkost aangerekend van 75 EUR per schadegeval.

  3.6. De verwerking van stuwingsmateriaal en ander beschermingsmateriaal die zich in de container bevindt, wordt aangerekend aan 25 EUR/container.

   

  Artikel 4: formaliteiten en voorwaarden bij vertrek:

   

  4.1. Ladingorders waarbij de goederen door derden worden opgehaald, moeten minstens 24 uur op voorhand worden doorgegeven. Ladingorders waarvoor het transport door onze diensten worden verzorgd, kunnen tot 15.00 h worden doorgegeven voor levering de werkdag nadien. Voor transportorders: zie ook de bijzondere voorwaarden voor het transport.

  4.2. Het doorgeven van de orders moet eveneens op een eenduidige manier gebeuren en dit moet in overeenstemming zijn met de manier waarop de goederen in het systeem werden ingegeven.

  4.3. Indien er zich chauffeurs aanmelden zonder referentie, worden extra kosten voor de opzoeking (telefoon e.d.) aan de klant doorgerekend à 35 EUR/dossier (max 1/2 uur opzoeking).

  4.4. Reeds gegeven orders kunnen slechts gewijzigd worden tot ten laatste 8 uur voor afhaling/lading. Latere wijziging kunnen geenszins gegarandeerd worden en alle daaruit voortvloeiende meerkosten zijn ten laste van de klant. Voor de wijzigingen zal een administratieve kost van 15€/wijziging worden aangerekend.

  4.5. Afhalingen door derde transporteurs kunnen gebeuren tussen 8.00h ’s morgens en 15.00h ’s avonds, voor zover geen andere bepalingen terzake werden opgenomen in het contract. Wijzigingen hierop kunnen worden toegestaan, mits zij voorafgaand worden aangevraagd. Eventuele hieraan verbonden meerkosten vallen ten laste van de klant. Indien Deny minstens 24 uur op voorhand op de hoogte is van dag en uur van ophaling en voor zover de chauffeur zich binnen het half uur na het afgesproken tijdstip aanmeldt, verbindt Deny zich er toe het laden te zullen aanvangen binnen het half uur na aankomst van de chauffeur. In alle andere gevallen kan Deny dit niet garanderen en kan zij nooit gehouden worden tot het betalen van wachturen.

   

  Artikel 5: voorwaarden verbonden aan de opslag en behandeling van gevaarlijke goederen.

   

  5.1. Gevaarlijke goederen kunnen slechts aanvaard worden indien wij voorafgaandelijk in het bezit zijn van de MSDS-fiches en nadat deze fiches werden getoetst aan onze milieuvergunning. Deny kan goederen die niet onder de geldende milieuvergunning vallen weigeren, zonder dat de klant recht zal hebben op enige schadevergoeding.

  5.2. Deny is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud van de MSDS-fiches en kan deze ook niet controleren. Enkel de klant is hiervoor verantwoordelijk en zal alle schade vergoeden die Deny mocht lijden, ingevolge verkeerdelijk opgemaakte MSDS-fiches, zoals boetes, maar ook schade ingevolge verkeerde informatie bij bv. lekkages.

  5.3. Deny is evenmin verantwoordelijk voor de labeling van de goederen. Verkeerd gelabelde goederen worden gemeld aan de klant die onmiddellijk het juiste materiaal zal bezorgen zodat de labeling kan worden aangepast. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de klant.

  5.4. Gevaarlijke goederen worden slechts aanvaard in houders en/of recipiënten die UN gekeurd zijn en intact zijn.

  5.5. Schade en/of lekkage aan de goederen die niet te wijten is aan foute behandeling van Deny zal onmiddellijk gemeld worden aan de klant. Eventuele opkuiswerken vallen ten laste van de klant. Kleine lekkages worden aangerekend aan 100€/schadegeval (opkuiswerk + materiaal) ; grotere lekken of schades worden verrekend aan de effectieve verwerkingskosten + administratiekosten.

   

  Artikel 6: Brandverzekering

   

  Indien de klant zelf instaat voor de verzekering van de opgeslagen goederen, zal hij in zijn polis een afstand van verhaal tegenover Deny laten opnemen. De klant bezorgt daarvan een bewijs aan Deny. Indien Deny geen bewijs bekomt na aanmaning, is zij gerechtigd de goederen te laten opnemen in haar brandpolis en zal de daaraan verbonden kost aan de klant worden doorgerekend. Deny is daar evenwel niet toe verplicht. De klant zal Deny of haar Brandverzekeringsmaatschappij enkel kunnen aanspreken voor schade die normaliter gedekt wordt door een brandverzekering, indien zij aan Deny een schriftelijke opdracht heeft gegeven tot het opnemen van haar goederen in de brandpolis.

   

  Artikel 7: Staalnames

   

  Elke staalname wordt gefactureerd aan 15€/staal exclusief verzendings- en verpakkingskosten. Deny draagt evenwel geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het staal. Aangepaste verpakkingsmiddelen dienen door de klant bezorgd te worden.

   

   

  BIJZONDERE VOORWAARDEN EXPEDITION

   

   

  Artikel 1: Toepassing

   

  Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor zover niet anders werd overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

   

  Artikel 2: Normeringen

   

  • Maximumgewichten: 1mÑ = 330kg / 1Ldm = 1750kg / 1 Europal = 700kg / 1 Blokpal = 875kg
  • Internationaal: LTL: 1 uur vrij laden & 1 uur vrij lossen / FTL: 2 uur vrij laden & 2 uur vrij lossen
  • Distributie benelux: 1 tot 5 pal: 30min vrij laden & lossen / 5 tot 10 pal: 45min vrij laden & lossen / vanaf 11 pal: 1h vrij laden & lossen

   

  Artikel 3: Prijzen

   

  Opgegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief dieseltoeslag, belastingen, heffingen, wegentol, douanerechten, accijnzen, opmaak van documenten andere dan het vervoerdsdocument. Dieseltoeslagen zijn maandelijks herzienbaar.

   

  Artikel 4: Ophalingen en leveringen

   

  Indien de klant terzake niets meedeelt, worden orders geachte uitvoerbaar te zijn tussen 8.00 ’s morgens en 17.00h ’s avonds en wordt veronderstelt dat de laad- en losplaatsen normaal bereikbaar zijn met een oplegger. Deny is niet verantwoordelijk voor Laattijdige aanleveringen die het gevolg zijn van overmacht, zoals o.m. uitzonderlijke weersomstandigheden of zeer uitzonderlijke verkeersopstoppingen. Voor ophaling of levering op een precies uur wordt een bijkomende kost van 55€ per zending aangerekend. Voor ophaling of levering verplicht in de voormiddag (tussen 8.00h en 12.00) of verplicht in de namiddag (tussen 13.00h en 16.30h) wordt een bijkomende kost van 15€ per zending aangerekend. Voor ophaling of levering binnen een tijdslot van 2 uur wordt een bijkomende kost aangerekend van 30€ per zending.

  Foutvrachten (o.m. niet bereikbaar met oplegger zonder melding, niet mogelijk te laden of lossen tussen hoger vermelde tijdstippen of wegens verkeerd of niet meegedeelde noodzakelijke informatie,…) of annuleringen op de laaddag zelf zullen verrekend worden aan 75% van de transportkost. Indien de goederen over de randen van de pallets steken, zal het tarief berekend worden op basis van het aantal palletplaatsen dat het pallet inneemt. Alle wachturen worden aangerekend aan 50€/gestart uur.

   

  Artikel 5: ADR-wetgeving

   

  Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat opgehaalde goederen voldoen aan de bepalingen van de ADR-wetgeving: zij moeten in ieder geval correct gelabeld zijn en de omschrijving dient op het vervoersdocument te staan. Een chauffeur van Deny is gerechtigd te weigeren goederen mee te nemen, indien zij niet voldoen. In dergelijke gevallen zal niettemin een ophalingskost worden aangerekend.

   

  Artikel 6: Ruil europalletten

   

  Opgeheven prijzen zijn inclusief ruil van europalletten op het ogenblik van de levering, zonder garantie van kwaliteit.

   

   

  BIJZONDERE VOORWAARDEN CUSTOMS

   

   

  Artikel 1: Toepassing

   

  Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor zover niet anders werd overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

   

  Artikel 2: Schriftelijke opdracht en factuur

   

  De klant bezorgt steeds een factuur, al dan niet vergezeld van een paklijst voor de in- of uit te voeren goederen met daarop vermeld:

  • omschrijving van de goederen, met goederencode (nomenclatuur), oorsprong en de waarde van de goederen ;
  • de leveringsvoorwaarden (Incoterms) ;
  • aantal, bruto en nettogewicht
  • ingeval van import: de transportkosten tot op de plaats van binnenkomst in Europa.

  De klant staat garant voor de juistheid van deze gegevens en voornamelijk voor de correcte vermelding van de waarde van de goederen. Deny kan enkel de correcte opmaak van het document garanderen voor zover er voorafgaandelijk een schriftelijke opdracht werd overgemaakt. Deze schriftelijke opdracht kan ook gegeven worden in het kader van een globale samenwerkingsovereenkomst.

   

  Artikel 3: Oorsprongscertificaten

   

  Deny zal enkel een oorsprongscertificaat opmaken, mits schriftelijke opdracht vanwege de klant, alsook de voorlegging van de noodzakelijke bewijsstukken (aankoopfacturen of leveranciersverklaring).

   

  Artikel 4: Aanmelding van de goederen

   

  Zowel voor import als voor export dient de vrachtwagen zich steeds aan te melden bij Deny, tenzij de klant over een aangepaste vergunning beschikt.

   

  Artikel 5: Boetes, rechten en kosten

   

  De klant is steeds gehouden alle kosten, boetes en rechten te betalen die het gevolg zijn van omstandigheden waaraan Deny geen deel heeft, zoals het zich niet of laattijdig aanmelden, vervallen T-documenten, ongerechtvaardigde of niet geldige oorsprongscertificaten, incorrecte of ontbrekende gegevens, …

   

  Artikel 6: Regularisaties en bijkomend werk

   

  Ingeval Deny gehouden is tot het opmaken van een regularisatie ten gevolge van een fout van de klant, zal een regularisatiekost worden aangerekend die de helft bedraagt van de aangifteprijs. Bovendien is Deny gerechtigd een bijkomende administratieve kost aan te rekenen voor bijkomende werkzaamheden ten gevolge van vragen van de douane, onvolledige, onduidelijke of foutieve informatie, …

   

  Artikel 7: Betaling en voorschotten

   

  Deny heeft steeds het recht om contante betaling te eisen voor de opmaak van haar documenten alsook voor de te betalen rechten en kosten (invoerrechten, BTW, accijns, of andere heffingen). De Klant is een voorschotprovisie verschuldigd van 1,5% per maand voor alle bedragen die door Deny worden voorgeschoten.

   

  Artikel 8: Wachttijden

   

  Gezien de aard van de activiteit en gezien Deny bij het opmaken van de documenten steeds afhankelijk is van de medewerking van de douane, alsook van de werking van het systeem van de douane, kan Deny nooit gehouden worden tot het betalen van wachturen.